Ikonka mzdovej agendy

Super hrubá mzda:
viete presne, čo tento pojem znamená?

Čo je super hrubá mzda

Pojem super hrubá mzda nám hovorí, koľko vás vlastne stojí jeden zamestnanec. Pre zamestnávateľa ide o dôležitú nákladovú položku vo firme.

Mzda, ktorá chodí každý mesiac zamestnancovi na účet je známa pod pojmom čistá mzda. Ale táto sa výrazne líši od sumy, ktorú musí zamestnávateľ vynaložiť na každého jedného zamestnanca.

Hrubá mzda

Hrubú mzdu tvoria viaceré položky a to: hrubý príjem (často uvádzaný pri pracovných pohovoroch), odmeny, náhrada za dovolenku, príplatky a nadčasy.

Super hrubá mzda

Super hrubá mzda (celková cena práce) zaujíma najmä zamestnávateľa. Predstavuje náklad na zamestnanca, teda ľudovo povedané, koľko jeden zamestnanec ,,stojí,, firmu. Super hrubú mzdu vypočítame ako súčet hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom (v percentách ide o 35,2 %). 

Čistá mzda

Čistá mzda je suma, ktorú vypočítame z hrubej mzdy zamestnanca. Je ponížená o poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnancom (13,4 %) a daň vo výške (19 %) z vymeriavacieho základu. 

Doplatok mzdy na účet je suma, ktorú má zamestnanec pripísanú na svoj bankový účet. Ide o čistú mzdu od ktorej sa odpočítajú pôžičky, zrážky na sporenie a stravné lístky.

Výpočet čistej mzdy na príklade

Príklad na výpočet čistej mzdy:
Čistá mzda771,36 eur
Hrubá mzda1 000,00 eur
Superhrubá mzda1 352,00 eur
Zamestnanec (13,4% z HM)134,00 eur
Starobné poistenie40,00 eur
Invalidné poistenie30,00 eur
Nemocenské poistenie14,00 eur
Poistenie v nezamestnanosti10,00 eur
Zdravotné poistenie40,00 eur
Zamestnávateľ (35,2% z HM)352,00 eur
Starobné poistenie140,00 eur
Invalidné poistenie30,00 eur
Rezervný fond47,50 eur
Nemocenské poistenie14,00 eur
Poistenie v nezamestnanosti10,00 eur
Garančný fond2,50 eur
Úrazové poistenie8,00 eur
Zdravotné poistenie100,00 eur
Daň z príjmu (1000 – 134 – 367,85)*0,1994,64 eur
Čistá mzda na účet (1000 – 134 – 94,64)771,36 eur
Super hrubá mzda (1000 + 352 )1352 eur

Z príkladu vidíme, že zamestnanec, ktorý má čistú mzdu 771,36 € v skutočnosti zamestnávateľa stojí 1352 €, čo teda nazývame super hrubou mzdou. Čiže jednoducho povedané 40% mzdy zamestnanec nikdy neuvidí na svojom účte. 

Je na zamestnávateľovi, či bude svojich zamestnancov mať na pracovný pomer resp. uprednostní živnostníkov. Ktorý zo spôsobov zamestnania by vyhovoval vám aj vašim zamestnancom?

Existujú aj náklady zamestnávateľa, ktoré nie sú súčasťou ceny práce 

Cena práce definovaná Zákonníkom práce jednoznačne a podrobne uvádza, ktoré údaje ju tvoria, ale určite to nie sú všetky náklady zamestnávateľa na zamestnávanie zamestnanca. 

Patria sem náklady: 

 • na zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnanca
 • na zabezpečenie pracovných prostriedkov pre zamestnanca
 • na zabezpečenie stravovania zamestnanca 
 • na prostriedky na vytváranie sociálneho fondu 
 • na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca 
 • na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Nejde o náhradu mzdy, ktorá sa uvádza ako súčasť definície ceny práce. Je to preto, že náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa poskytuje za kalendárne dni, a nie ako náhrada ušlej mzdy za riadny pracovný deň, ako je tomu pri náhrade mzdy počas dovolenky, návštevy lekára a pod.

Koľko údajov musí zamestnávateľ vo výplatnej páske uvádzať ? Kým bola celková cena práce uvádzaná na doklade jediným údajom, dalo by sa ešte ako-tak pochopiť, prečo bol tento údaj zamestnancovi sprístupnený. V súčasnej dobe zamestnanec vidí na papieri dlhý zoznam skratiek a čísel, ktoré však nedávajú informáciu o skutočnej cene jeho práce.

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2021

S príchodom nového roka 2021 nastanú zmeny v minimálnej mzde. Každému zamestnancovi na plný úväzok bude patriť mzda vo výške 623 eur. Za každú odpracovanú hodinu je to 3,58 eur.

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca s minimálnou mzdou bude v roku 2021 vo výške 842,28 eur. Nárast ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 je vo výške 58,12 eur v porovnaní s rokom 2020, keďže cena práce na zamestnanca s minimálnou mzdou bola v roku 2020 v sume 784,16 eur.

Nárast ceny práce v roku 2021 vo výške 58,12 eur je spôsobený nárastom minimálnej mzdy zamestnancov o 43 eur, na čo nadväzuje zvýšenie odvodov zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 15,12 eur.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka poradenských služieb

Náležitosti faktúry

Vystavujete faktúry? Pozrite si prehľad o základných náležitostiach, ktoré na Vašej faktúre nesmú chýbať:

Náležitosti faktúry podľa Zák. o DPH (pre platiteľov DPH):

 • Názov zdaniteľnej osoby, adresu, identifikačné číslo pre daň.
 • Názov príjemcu tovaru/služby, adresu, jeho identifikačné číslo pre daň.
 • Číslo faktúry.
 • Dátum dodania.
 • Dátum vyhotovenia faktúry.
 • Množstvo a druh dodaného tovaru/služby.
 • Základ dane (pre každú sadzbu dane), jednotkovú cenu bez dane.
 • Uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie slovná informácia „Dodanie je oslobodené od dane.“).
 • Výšku dane spolu v eurách.
 • Ak faktúru vyhotovuje podľa § 72 ods.6 Zák. o DPH odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru/služby, uvedie sa slovná informácia „Vyhotovenie faktúry odberateľom.“.
 • Ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru/služby, uviesť slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti.“.
 • V prípade dodania nového dopravného prostriedku, uviesť o ňom údaje podľa § 11 ods.12 Zák. o DPH.
 • Ak sa uplatňuje osobitná úprava podľa § 65 Zák. o DPH, zaznačiť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“.
 • Ak je dodaný tovar, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 Zák. o DPH,
  zapísať slovnú informáciu „Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar.“ / „Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela.“ / „Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti.“.
 • Ak sa jedná o zahraničnú osobu, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa Zák. o DPH, uviesť meno a priezvisko/názov daňového zástupcu, adresu jeho sídla a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň.

Náležitosti faktúry podľa Zák. o účtovníctve (pre platiteľov i neplatiteľov DPH):

 • Slovné a číselné označenie účtovného dokladu.
 • Obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov.
 • Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.
 • Dátum vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia).
 • Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednote a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
 • Označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka daňového priznania

Rozdiel medzi mikro účtovnou jednotkou a mikrodaňovníkom

Kým mikro účtovná jednotka

je účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
 • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.


Tak mikrodaňovník 

 • je fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur 
 • je daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorého príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH. 


Dobrovoľná dĺžka odpisovania majetku:

Mikrodaňovník si bude môcť odpísať ktorýkoľvek hnuteľný majetok zaradený v odpisovej skupine 0 až 4 (nehnuteľnosti sú z danej výhody vylúčené) podľa vlastnej vôle, kľudne aj v rámci prvého roka. Neplatí to na osobné automobily, ktorých hodnota je vyššia ako 48 000 €.

Tento spôsob odpisovania bude môcť daňovník uplatniť len na hnuteľný majetok, ktorý zaradil do užívania v zdaňovacom období, v ktorom už bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. To znamená, že majetok, ktorý daňovník zaradil do užívania predtým, ako sa stal mikrodaňovníkom nemôže odpísať podľa vlastnej vôle ale spôsobom určeným v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 

Odpočítanie daňovej straty v plnej výške:

Mikrodaňovník nebude mať nijakým spôsobom obmedzenú výšku umorovanej daňovej straty. Môže si odpísať daňovú stratu v celej hodnote. Ak teda výnosy takéhoto daňovníka nedosiahnu jeho náklady a vznikne mu tak podnikateľská strata, daňovník si takúto stratu môže odpísať od základu dane už v nasledujúcich účtovných obdobiach, maximálne však do 5 rokov od vzniku straty.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke do daňových výdavkov:

Mikrodaňovník, ktorí účtuje v sústave podvojného účtovníctva, si môže do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, v takej výške, v akej ju majú zaúčtovanú vo svojom účtovníctve.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka poradenských služieb

Daňové povinnosti: stručné info

Daňové povinnosti ak ste neplatiteľ DPH

Ste podnikateľ neplatiteľ DPH a váš ročný obrat sa blíži k 49 780 EUR? Nezabudnite sa pri prekročení tohto obratu zaregistrovať na Daňovom úrade za platiteľa DPH.

Ste neplatiteľ DPH a chcete obchodovať zo zahraničím v rámci EÚ? Pred nadobudnutím i dodaním služby v rámci krajín EÚ máte povinnosť registrácie pre DPH podľa §7a. Dodanie služby nezabudnite následne uviesť v súhrnnom výkaze. 

Ste neplatiteľ DPH a nadobúdate tovar z EÚ? Nezabudnite ešte pred prekročením sumy 14 000 EUR (bez dane) podať žiadosť o registráciu pre daň podľa §7 zákona o DPH.

Iné daňové povinnosti

Ak máte preplatok na dani z príjmov, do 40 dní od jeho vzniku máte možnosť podať žiadosť o vrátenie. Preplatok Vám tak bude vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti.

Vykázali ste za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovú povinnosť viac ako 16 600 EUR? Nezabudnite na povinnosť platenia mesačných preddavkov. 

Vykázali ste v predchádzajúcom zdaňovacom období daňovú povinnosť nad 5 000 EUR?  Vzniká Vám povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň z príjmov.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka poradenských služieb

Pečiatka a podpis na faktúre – áno, či nie?

V žiadnom ustanovení zákona (Zák. o DPH, Zák. o účtovníctve, Obch. zákonník) nie je medzi povinnými náležitosťami faktúry uvedená povinnosť pečiatky a podpisu vystavovateľa faktúry.

Je na Vašej voľbe, či sa pre opečiatkovanie a podpísanie faktúry rozhodnete, alebo nie. Avšak kvôli zabezpečeniu vierohodnosti dokladu a neporušenosti jeho obsahu odporúčame, aby ste zvyk podpisovania faktúr mali zavedený aj vo Vašej bežnej praxi, i keď Vám to naša legislatíva neprikazuje.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka daňového priznania

Daňové zaťaženia fyzických a právnickych osôb

Sadzba dane z príjmu fyzických a právnickych osôb

Aké daňové zaťaženia Vás čakajú ak sa rozhodnete pre založenie živnosti/s.r.o.? Pozor na zmeny, ktoré platia od 1.1.2020:

Sadzba dane živnostníkov:

Sadzby daní z príjmov fyzických osôb sú od 1.1.2020 nasledovné:

 • 15 % – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (vrátane). Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa uplatňuje na časť základu dane, ktorá nepresahuje sumu 37 163,36 € (vrátane) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €.

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus

Sadzba dane spoločností s ručením obmedzeným (sro):

Sadzby daní z príjmov právnických osôb sú od 1.1.2020 nasledovné:

 • 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,
 • 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.
 • 7 % daň z dividend – ak s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickým osobám (spoločníkovi)

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme