Super hrubá mzda:
viete presne, čo tento pojem znamená?

Čo je super hrubá mzda

Pojem super hrubá mzda nám hovorí, koľko vás vlastne stojí jeden zamestnanec. Pre zamestnávateľa ide o dôležitú nákladovú položku vo firme.

Mzda, ktorá chodí každý mesiac zamestnancovi na účet je známa pod pojmom čistá mzda. Ale táto sa výrazne líši od sumy, ktorú musí zamestnávateľ vynaložiť na každého jedného zamestnanca.

Hrubá mzda

Hrubú mzdu tvoria viaceré položky a to: hrubý príjem (často uvádzaný pri pracovných pohovoroch), odmeny, náhrada za dovolenku, príplatky a nadčasy.

Super hrubá mzda

Super hrubá mzda (celková cena práce) zaujíma najmä zamestnávateľa. Predstavuje náklad na zamestnanca, teda ľudovo povedané, koľko jeden zamestnanec ,,stojí,, firmu. Super hrubú mzdu vypočítame ako súčet hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom (v percentách ide o 35,2 %). 

Čistá mzda

Čistá mzda je suma, ktorú vypočítame z hrubej mzdy zamestnanca. Je ponížená o poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnancom (13,4 %) a daň vo výške (19 %) z vymeriavacieho základu. 

Doplatok mzdy na účet je suma, ktorú má zamestnanec pripísanú na svoj bankový účet. Ide o čistú mzdu od ktorej sa odpočítajú pôžičky, zrážky na sporenie a stravné lístky.

Výpočet čistej mzdy na príklade

Príklad na výpočet čistej mzdy:
Čistá mzda771,36 eur
Hrubá mzda1 000,00 eur
Superhrubá mzda1 352,00 eur
Zamestnanec (13,4% z HM)134,00 eur
Starobné poistenie40,00 eur
Invalidné poistenie30,00 eur
Nemocenské poistenie14,00 eur
Poistenie v nezamestnanosti10,00 eur
Zdravotné poistenie40,00 eur
Zamestnávateľ (35,2% z HM)352,00 eur
Starobné poistenie140,00 eur
Invalidné poistenie30,00 eur
Rezervný fond47,50 eur
Nemocenské poistenie14,00 eur
Poistenie v nezamestnanosti10,00 eur
Garančný fond2,50 eur
Úrazové poistenie8,00 eur
Zdravotné poistenie100,00 eur
Daň z príjmu (1000 – 134 – 367,85)*0,1994,64 eur
Čistá mzda na účet (1000 – 134 – 94,64)771,36 eur
Super hrubá mzda (1000 + 352 )1352 eur

Z príkladu vidíme, že zamestnanec, ktorý má čistú mzdu 771,36 € v skutočnosti zamestnávateľa stojí 1352 €, čo teda nazývame super hrubou mzdou. Čiže jednoducho povedané 40% mzdy zamestnanec nikdy neuvidí na svojom účte. 

Je na zamestnávateľovi, či bude svojich zamestnancov mať na pracovný pomer resp. uprednostní živnostníkov. Ktorý zo spôsobov zamestnania by vyhovoval vám aj vašim zamestnancom?

Existujú aj náklady zamestnávateľa, ktoré nie sú súčasťou ceny práce 

Cena práce definovaná Zákonníkom práce jednoznačne a podrobne uvádza, ktoré údaje ju tvoria, ale určite to nie sú všetky náklady zamestnávateľa na zamestnávanie zamestnanca. 

Patria sem náklady: 

  • na zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnanca
  • na zabezpečenie pracovných prostriedkov pre zamestnanca
  • na zabezpečenie stravovania zamestnanca 
  • na prostriedky na vytváranie sociálneho fondu 
  • na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca 
  • na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Nejde o náhradu mzdy, ktorá sa uvádza ako súčasť definície ceny práce. Je to preto, že náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa poskytuje za kalendárne dni, a nie ako náhrada ušlej mzdy za riadny pracovný deň, ako je tomu pri náhrade mzdy počas dovolenky, návštevy lekára a pod.

Koľko údajov musí zamestnávateľ vo výplatnej páske uvádzať ? Kým bola celková cena práce uvádzaná na doklade jediným údajom, dalo by sa ešte ako-tak pochopiť, prečo bol tento údaj zamestnancovi sprístupnený. V súčasnej dobe zamestnanec vidí na papieri dlhý zoznam skratiek a čísel, ktoré však nedávajú informáciu o skutočnej cene jeho práce.

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2021

S príchodom nového roka 2021 nastanú zmeny v minimálnej mzde. Každému zamestnancovi na plný úväzok bude patriť mzda vo výške 623 eur. Za každú odpracovanú hodinu je to 3,58 eur.

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca s minimálnou mzdou bude v roku 2021 vo výške 842,28 eur. Nárast ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 je vo výške 58,12 eur v porovnaní s rokom 2020, keďže cena práce na zamestnanca s minimálnou mzdou bola v roku 2020 v sume 784,16 eur.

Nárast ceny práce v roku 2021 vo výške 58,12 eur je spôsobený nárastom minimálnej mzdy zamestnancov o 43 eur, na čo nadväzuje zvýšenie odvodov zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 15,12 eur.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme