Náležitosti faktúry

Vystavujete faktúry? Pozrite si prehľad o základných náležitostiach, ktoré na Vašej faktúre nesmú chýbať:

Náležitosti faktúry podľa Zák. o DPH (pre platiteľov DPH):

 • Názov zdaniteľnej osoby, adresu, identifikačné číslo pre daň.
 • Názov príjemcu tovaru/služby, adresu, jeho identifikačné číslo pre daň.
 • Číslo faktúry.
 • Dátum dodania.
 • Dátum vyhotovenia faktúry.
 • Množstvo a druh dodaného tovaru/služby.
 • Základ dane (pre každú sadzbu dane), jednotkovú cenu bez dane.
 • Uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie slovná informácia „Dodanie je oslobodené od dane.“).
 • Výšku dane spolu v eurách.
 • Ak faktúru vyhotovuje podľa § 72 ods.6 Zák. o DPH odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru/služby, uvedie sa slovná informácia „Vyhotovenie faktúry odberateľom.“.
 • Ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru/služby, uviesť slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti.“.
 • V prípade dodania nového dopravného prostriedku, uviesť o ňom údaje podľa § 11 ods.12 Zák. o DPH.
 • Ak sa uplatňuje osobitná úprava podľa § 65 Zák. o DPH, zaznačiť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“.
 • Ak je dodaný tovar, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 Zák. o DPH,
  zapísať slovnú informáciu „Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar.“ / „Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela.“ / „Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti.“.
 • Ak sa jedná o zahraničnú osobu, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa Zák. o DPH, uviesť meno a priezvisko/názov daňového zástupcu, adresu jeho sídla a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň.

Náležitosti faktúry podľa Zák. o účtovníctve (pre platiteľov i neplatiteľov DPH):

 • Slovné a číselné označenie účtovného dokladu.
 • Obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov.
 • Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.
 • Dátum vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia).
 • Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednote a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
 • Označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme