Kategória: Daňové priznania

Ikonka daňového priznania

Rozdiel medzi mikro účtovnou jednotkou a mikrodaňovníkom

Kým mikro účtovná jednotka

je účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
 • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.


Tak mikrodaňovník 

 • je fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur 
 • je daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorého príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH. 


Dobrovoľná dĺžka odpisovania majetku:

Mikrodaňovník si bude môcť odpísať ktorýkoľvek hnuteľný majetok zaradený v odpisovej skupine 0 až 4 (nehnuteľnosti sú z danej výhody vylúčené) podľa vlastnej vôle, kľudne aj v rámci prvého roka. Neplatí to na osobné automobily, ktorých hodnota je vyššia ako 48 000 €.

Tento spôsob odpisovania bude môcť daňovník uplatniť len na hnuteľný majetok, ktorý zaradil do užívania v zdaňovacom období, v ktorom už bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. To znamená, že majetok, ktorý daňovník zaradil do užívania predtým, ako sa stal mikrodaňovníkom nemôže odpísať podľa vlastnej vôle ale spôsobom určeným v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 

Odpočítanie daňovej straty v plnej výške:

Mikrodaňovník nebude mať nijakým spôsobom obmedzenú výšku umorovanej daňovej straty. Môže si odpísať daňovú stratu v celej hodnote. Ak teda výnosy takéhoto daňovníka nedosiahnu jeho náklady a vznikne mu tak podnikateľská strata, daňovník si takúto stratu môže odpísať od základu dane už v nasledujúcich účtovných obdobiach, maximálne však do 5 rokov od vzniku straty.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke do daňových výdavkov:

Mikrodaňovník, ktorí účtuje v sústave podvojného účtovníctva, si môže do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, v takej výške, v akej ju majú zaúčtovanú vo svojom účtovníctve.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka daňového priznania

Daňové zaťaženia fyzických a právnickych osôb

Sadzba dane z príjmu fyzických a právnickych osôb

Aké daňové zaťaženia Vás čakajú ak sa rozhodnete pre založenie živnosti/s.r.o.? Pozor na zmeny, ktoré platia od 1.1.2020:

Sadzba dane živnostníkov:

Sadzby daní z príjmov fyzických osôb sú od 1.1.2020 nasledovné:

 • 15 % – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (vrátane). Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa uplatňuje na časť základu dane, ktorá nepresahuje sumu 37 163,36 € (vrátane) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €.

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus

Sadzba dane spoločností s ručením obmedzeným (sro):

Sadzby daní z príjmov právnických osôb sú od 1.1.2020 nasledovné:

 • 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,
 • 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.
 • 7 % daň z dividend – ak s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickým osobám (spoločníkovi)

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme