Kategória: Poradenské služby

Ikonka poradenských služieb

Náležitosti faktúry

Vystavujete faktúry? Pozrite si prehľad o základných náležitostiach, ktoré na Vašej faktúre nesmú chýbať:

Náležitosti faktúry podľa Zák. o DPH (pre platiteľov DPH):

 • Názov zdaniteľnej osoby, adresu, identifikačné číslo pre daň.
 • Názov príjemcu tovaru/služby, adresu, jeho identifikačné číslo pre daň.
 • Číslo faktúry.
 • Dátum dodania.
 • Dátum vyhotovenia faktúry.
 • Množstvo a druh dodaného tovaru/služby.
 • Základ dane (pre každú sadzbu dane), jednotkovú cenu bez dane.
 • Uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie slovná informácia „Dodanie je oslobodené od dane.“).
 • Výšku dane spolu v eurách.
 • Ak faktúru vyhotovuje podľa § 72 ods.6 Zák. o DPH odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru/služby, uvedie sa slovná informácia „Vyhotovenie faktúry odberateľom.“.
 • Ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru/služby, uviesť slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti.“.
 • V prípade dodania nového dopravného prostriedku, uviesť o ňom údaje podľa § 11 ods.12 Zák. o DPH.
 • Ak sa uplatňuje osobitná úprava podľa § 65 Zák. o DPH, zaznačiť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“.
 • Ak je dodaný tovar, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 Zák. o DPH,
  zapísať slovnú informáciu „Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar.“ / „Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela.“ / „Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti.“.
 • Ak sa jedná o zahraničnú osobu, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa Zák. o DPH, uviesť meno a priezvisko/názov daňového zástupcu, adresu jeho sídla a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň.

Náležitosti faktúry podľa Zák. o účtovníctve (pre platiteľov i neplatiteľov DPH):

 • Slovné a číselné označenie účtovného dokladu.
 • Obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov.
 • Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.
 • Dátum vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia).
 • Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednote a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
 • Označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka poradenských služieb

Daňové povinnosti: stručné info

Daňové povinnosti ak ste neplatiteľ DPH

Ste podnikateľ neplatiteľ DPH a váš ročný obrat sa blíži k 49 780 EUR? Nezabudnite sa pri prekročení tohto obratu zaregistrovať na Daňovom úrade za platiteľa DPH.

Ste neplatiteľ DPH a chcete obchodovať zo zahraničím v rámci EÚ? Pred nadobudnutím i dodaním služby v rámci krajín EÚ máte povinnosť registrácie pre DPH podľa §7a. Dodanie služby nezabudnite následne uviesť v súhrnnom výkaze. 

Ste neplatiteľ DPH a nadobúdate tovar z EÚ? Nezabudnite ešte pred prekročením sumy 14 000 EUR (bez dane) podať žiadosť o registráciu pre daň podľa §7 zákona o DPH.

Iné daňové povinnosti

Ak máte preplatok na dani z príjmov, do 40 dní od jeho vzniku máte možnosť podať žiadosť o vrátenie. Preplatok Vám tak bude vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti.

Vykázali ste za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovú povinnosť viac ako 16 600 EUR? Nezabudnite na povinnosť platenia mesačných preddavkov. 

Vykázali ste v predchádzajúcom zdaňovacom období daňovú povinnosť nad 5 000 EUR?  Vzniká Vám povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň z príjmov.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme

Ikonka poradenských služieb

Pečiatka a podpis na faktúre – áno, či nie?

V žiadnom ustanovení zákona (Zák. o DPH, Zák. o účtovníctve, Obch. zákonník) nie je medzi povinnými náležitosťami faktúry uvedená povinnosť pečiatky a podpisu vystavovateľa faktúry.

Je na Vašej voľbe, či sa pre opečiatkovanie a podpísanie faktúry rozhodnete, alebo nie. Avšak kvôli zabezpečeniu vierohodnosti dokladu a neporušenosti jeho obsahu odporúčame, aby ste zvyk podpisovania faktúr mali zavedený aj vo Vašej bežnej praxi, i keď Vám to naša legislatíva neprikazuje.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme